Felhasználási feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák cégnév:
Cilárik Csaba egyéni vállalkozó (székhely: 2000 Szentendre Károly utca 6 1/6, adószám: 41921425-1-33), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Cilárik Csaba egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 2000 Szentendre Károly utca 6 1/6
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: cilarik@gmail.com 
Egyéni vállalkozói engedély szám: 58159835
Adószáma: 41921425-1-33
Telefonszámai: 06 20 917 12 98
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Webnode AG
Badenerstrasse 47, 8004 Zurich
Switzerland

Fejlesztés és Üzemeltetés
Hlinky 70, 603 00 Brno
Csehország

Általános kérdések: info@webnode.com
Ügyfélszolgálat: support@webnode.hu 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


1.2. ÁSZF hatálya kiterjed a szolgáltató minden szolgáltatására.

Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a honlapon történő előzetes megjelentetés mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezéseket el kell fogadni. Ha az érdeklődő nem fogadja el, nem ért vele egyet, akkor nem használhatja tovább a honlapot.

1.3. A honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Eladó a szerzői jogi jogosultja a honlap felületén, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.ciprusneked.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Eladó által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Eladó külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Eladó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Eladó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

1.4. Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a korábbi üzleti kapcsolatokban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.

1.6. Jelen oldal az érdeklődők információval történő ellátása céljából jött létre.
Az oldalon található programok és szolgáltatások minden estben a ciprusi fél (továbbiakban harmadik fél) által szervezett és nyújtott programszolgáltatások.
A programok tartalmáért és azok lebonyolításáért minden esetben harmadik fél felel.
Harmadik fél minden esetben fenntartja magának a jogot a meghirdetett program és a program árának módosítására. Az információs oldalon található árak minden esetben a harmadik fél által meghirdetett eredeti árak, amelyek egyéb díjakat nem tartalmaznak.

1.7. A honlapon szolgáltató részletesen feltünteti a programok nevét, leírását, ha lehetséges, akkor azokról fotót jelenít meg. A programok adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a felhasználókat az akció időtartamáról.

1.9. A programokra történő jelentkezés a honlapon történő "Bővebb információ és jelentkezés a programra itt" elnevezésű gomb megnyomása után megjelenő adatokat kitöltendő adatlappal történik. Az adatlapon szereplő adatok továbbításra kerülnek a program szervezője felé, majd a programok szervezője visszaigazolása után kerül kiállításra az igénybevételhez szükséges voucher.

1.10. Adatbeviteli hiba esetére a szolgáltató felelősséget nem vállal.

1.11. Szolgáltató a fizetési feltételeket és módokat minden programnál külön-külön feltünteti a program szervezőjével kötött előzetes megállapodás alapján.

1.12. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelését a program szervezője felé továbbítani. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

1.13. Szolgáltató a megrendeléseket a lehető legrövidebb időn belül továbbítja a program szervezője felé.

1.14. A program szervezője az aktuális résztvevők és szabad helyek függvényében elfogadja vagy elutasítja a jelentkezést, melyről szolgáltató értesíti a megrendelőt. Elfogadás esetén a szolgáltató kiállítja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges vouchert.

1.15. Ha a program szervezője nem fogadja el a jelentkezést szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja arról a programra jelentkezőt.

Elállás joga

1.16. Lemondás a program indulása előtt 72 órával lehetséges.

1.17. 72 órán beül a visszaigazolt program részvételétől elállni nem lehet.

Panaszkezelés

1.18. A programok foglalásával kapcsolatos panaszokat minden esetben írásban, a cilarik@gmail.com címre vagy Cilárik Csaba 2000 Szentendre Károly utca 6 1/6 címre kérjük megküldeni.

Telefonon keresztül hivatalos panasz bejelentést nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben a panaszügy rendezése sikertelen, úgy az Ügyfél a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a [………] Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Szentendre, 2023. Április 23.